×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Doprava

Tu môžete nájsť podrobné informácie o spôsobe doručenia vašej objednávky. 

Ponúkame možnosť pohodlného a bezpečného nákupu tovaru online. Všetky objednávky sú vybavené za jeden pracovný deň a následne doručené až k vám domov. Používame najspoľahlivejšie služby, aby sme vedeli zabezpečiť včasné dodanie tovaru maximálne do 3 pracovných dní od objednávky (Platí pre SR a ČR). Pracujeme na tom, aby sme Vám už čoskoro mohli ponúknuť aj prevzatie tovaru osobne v Bratislave.

Ceny

SlužbaLokalitaRozvrh DoručovaniaCena za objednávku
Doručenie kuriérom Celá oblasť SR a ČR 2-3 prac. dní  Pondelok - Sobota 3,99 EUR

Poštovné zdarma 

Pri nákupe nad 99 Eur ponúkame poštovné zdarma. 

Obchodné Podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.babybrand.sk je: Mgr. Silvia Slobodová, IČO: 46841539, DIČ: 1082045492, Bankové spojenie: Unicredit Bank IBAN: SK6811110000001424278019, Zapísaný Okresným úradom v Galante, Číslo živnostenského registra: 220-28623 E-mail: info@babybrand.sk, Tel. číslo: +421948 011 332 Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava

Článok I - Pojmy

 • Predávajúci - spoločnosť Mgr. Silvia Slobodová ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar 
 • Spotrebiteľ / Kupujúci - fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.babybrand.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
 • E-shop - internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.babybrand.sk
 • Tovar - Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
 • Objednávka - úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope
 • Cena - celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
 • Dopravné - cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.) 
 • VOP -  tieto všeobecné obchodné podmienky 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.babybrand.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope môže byť podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačnú linku. Spotrebiteľ kliknutím na linku aktivuje svoje konto na E-shope. Ak Spotrebiteľ neklikne na linku do 30 dní od registrovania v E-shope, konto Spotrebiteľa nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.
 4. Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 5. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 6. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 7. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 8. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 9. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a záväznou objednávkou tovaru Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.babybrand.sk
 10. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 11. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné: potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke, elektronickú faktúru ako doklad o kúpe.
 12. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť online cez elektronické bankovníctvo pred dokončením objednávky
Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. daná banka pri vklade na účet, alebo za platby kartou online).
Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi v lehote do 3 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky
Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa: viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa, Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru. 

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

písomne na adresu Reklamácie Baby Brand, Firmová 14, 851 10, Bratislava
e-mailom na adrese reklamacie@babybrand.sk

Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý bude súčasťou zásielky.

V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti nepoužívaný, nepoškodený Tovar s originálnymi vysačkami Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď.

Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak.

Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ.

Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

Článok VI -Reklamačný poriadok

 • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len "reklamácie") bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 • Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa").
 • Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.babybrand.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 • Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.  Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
  • Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru.
  • Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to písomne poštou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo objednávky, druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho.
  • Reklamačný formulár je  súčasťou reklamačného poriadku.
  • Pre účel reklamácie Kupujúci môže použiť nasledovné kontakty:

E-mailreklamacie@babybrand.sk

Poštová adresa: Reklamácie Baby Brand, Firmová 14, 851 10, Bratislava  

 • Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.
 • Predávajúci, alebo Predávajúcim určená osoba, vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.
 • Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
  • Výmenou tovaru.
  • Vrátením kúpnej ceny.
  • Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
  • Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 • O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.
 •  Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo

b) Predávajúci vadný tovar vymení ak je daný tovar na sklade.

 •  Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo

b) Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo

c) výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo

d) ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.

 • Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 •  Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

FORMULÁR NA REKLAMÁCIE, ALEBO VRÁTENIE / VÝMENU PRODUKTU JE SÚČASŤOU KAŽDEJ ZÁSIELKY, PRÍP. SI JU VIETE VYŽIADAŤ E-MAILOM NA reklamacie@babybrand.sk